ŽIRMŪNŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBAS

Neformalusis vaikų švietimasMOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS 20172018 m. m.

1. Nuo mokesčio už ugdymą Klube atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.

2. Jei Klubą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams mokestis mažinamas 50 procentų.

3. Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas proporcingai mažinamas:

3.1. jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: ilgiau kaip vieną savaitę trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;

3.2. jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).

4.. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.

5. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos 1 punkto nustatytos lengvatos, Klubo direktoriui turi pateikti:

5.1. prašymą;

5.2. pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą.

6. Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

7. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Klube pasirinktą būrelį (studiją), išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šio Aprašo 9 punkte.

8. Tuo atveju, jeigu programa finansuojama iš neformaliojo vaikų švietimo dalinio finansavimo lėšų, programa yra nemokama.

Atsisųsti: MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS ŽIRMŪNŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBE TVARKOS APRAŠAS