Kas slepiama už Savivaldybės uždarų durų?

Kas slepiama už Savivaldybės uždarų durų – cokoliniai butai, milijonas, neaiškus „Hobiverse“ standartas, ar V. Mitkaus  mistinis tyrimas, siekiantis sugriauti vaikų gyvenimą

Vilniaus m. vaikų ir jaunimo klubų asociacija 2023-09-15 raštu pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, V. Mitkui ir D. Meiželytei dėl supažindinimo su parengtu reorganizacijos projektu bei atliktu tyrimu dėl  12 Vaikų ir jaunimo klubų likvidacijos  ir prijungimo prie  Sostinės vaikų ir jaunimo centro „Hobiverse“.

Į kreipimąsi atsakyta 2023-10-23 <…> Įstaigų optimizavimo procesas buvo aptartas su Savivaldybės vadovais kuruojančiais neformaliojo švietimo/ ugdymo sritį, taip pat šis procesas buvo pristatytas vaikų ir jaunimo klubo vadovams pasitarimo metu bei seniūnaičių sueigoje. Būtent šis optimizavimo procesas buvo pasirinktas kaip optimaliausias ir ekonomiškai naudingiausias lyginant su kitais siūlymais <…>

Atsakyme informacija pateikta formaliai ir neatitinkanti tikrovę, projektas nepateiktas, siūlymai neteikti, jokios diskusijos. Kyla klausimas ar toks projektas yra iš viso. Vilniaus miesto seniūnams pristatyta prezentacija tik po viešo Socialinių reikalų komiteto posėdžio, kuris įvyko 2023-10-17.

2023-10-17 Socialinių reikalų komiteto posėdyje komiteto narių balsai pasiskirstė po lygiai,

3 – 3. Pagal esamą tvarką pirmininko balsas nulemia balsavimo rezultatus.

2023-10-18 Švietimo komiteto posėdyje buvo pasiūlyta atidėti projekto teikimą vienam mėnesiui. Komisijos nariai net nebalsavo. Daugumos Komiteto narių manymu projektas netinkamai parengtas, neišdiskutuotas su įstaigų bendruomenėmis, reikalaujantis faktų patvirtinimo. Projekto įgyvendinimo laikas (prasidėjus mokslo metams) netinkamas, o planuojamos sutaupyti lėšos menkos.

Neatsižvelgdamas į pateiktus argumentus, V. Mitkus 2023-10-25 ketina teikti projektą Vilniaus miesto Tarybos svarstymui.

Vienas iš V. Mitkaus argumentų likviduoti įstaigas yra tai, kad neva įstaigos veikia neefektyviai.

Nėra jokių tai įrodančių dokumentų (Klubuose buvo atlikti 2 auditai). Direktorių 2022 metinės veiklos ataskaitos paties V. Mitkaus įvertintos ,,labai gerai“. Šiuo metu vyksta dar vienas Jaunimo skyriaus užsakytas klubų išorinis vertinimas,  o sprendimas jau priimtas – suderintas su teisininkais, kalbininkais, parengti nauji nuostatai. Kodėl reorganizacija/likvidacija paliečia ne visas Jaunimo skyriaus kuruojamas įstaigas?

  1. Mitkaus viešai ne kartą teigta, kad visi klubai turi perteklinius administracinius aparatus (kiekvienam klube po direktorių ir po du pavaduotojus)

Netiesa. Ne visuose klubuose yra pavaduotojų etatai, kai kuriuose yra tik po 0,5 etato, kai kuriuose išvis nėra, kai kuriuose direktoriaus pareigas atlieka pavaduotojai. Vilniaus m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitoje (2023-04-14) yra rašoma: „…pareigybių sąrašai patvirtinti įstaigų vadovų, suderinti su Savivaldybės administracijos Jaunimo skyriumi ir neviršija Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų aptarnaujančio personalo normatyvų ir maksimalaus konkrečiai įstaigai nustatyto pedagoginių pareigybių skaičiaus.“

Taip pat viešai V. Mitkaus išsakyta, jog prieš tai vykdyta reorganizacija apjungiant klubus, siekiant sumažinti administracinį aparatą nepasiteisino. Kaip jis užtikrins, kad jo planuojama reorganizacija/likvidacija pasiteisins? Kokie numatyti filialų administravimo (pareigybės, atlyginimai ir pan.) kaštai? Ar atleidus visą klubų administraciją Klubai iš karto efektyviau veiks?

NVŠ krepšelis padidės iki 30 Eur atleistų klubų direktorių, pavaduotojų ir kitų darbuotojų sąskaita!

Pagal Savivaldybės teisinį reglamentą akredituotos programos negali kainuoti mažiau nustatyto krepšelio dydžio. Akivaizdu, kad dėl krepšelio padidinimo augs mokestis už būrelį, kas savo ruožtu darys įtaką būrelio prieinamumui. Klubus lankančių vaikų skaičius gali sumažėti.

Savivaldybė galimai stengiasi perduoti neformalųjį ugdymą į pusiau privačias VšĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centro „Hobiverse“ arba privačias rankas, sunaikinant mažesnius Klubus ir taip gerinant materialinę „Hobiverse“ padėtį.

Taigi krepšelio didinimas niekaip nesusijęs su neformaliojo ugdymo kokybe ir prieinamumu  vaikams.

  1. Mitkus ir D. Meiželytė teigia, jog bus suvienodinti kokybės standartai.

Kokybės standartas – bendras susitarimas tarp Savivaldybės, pavaldžių įstaigų bei bendruomenės. Kyla klausimas, kodėl siekiant suvienodinti kokybės standartą nėra pradedama nuo mažesnės apimties pokyčių, o iškart imamasi pačių klubų likvidavimo be konkrečių argumentų?

Jei kalbėsime apie  neformaliojo ugdymo įstaigos standartą su filialais, tai ar mes kuriame restoranų ir maisto prekių tinklą? Panašu į sovietmečiu nešiotus vienodus paltus ir batus. O gal tas standartas susijęs tik su būrelių kainų suvienodinimu?

  1. Mitkus ir D. Meiželytė teigia: kainos išliks tos pačios.

Dar viena viešai skleidžiama netiesa. Akivaizdu, kad jos išliks tokios pačios tik kol vyks likvidacija, t. y. iki naujų mokslo metų pabaigos. Vėliau priartės prie „Hobiverse“ kainodaros „standartų“. Kitaip ir būti negali. Argi to paties tinklo prekybos centruose (kokio dydžio jie bebūtų) matėte skirtingas pieno kainas?

Klubų reorganizacijos projektas galimai remiasi V. Mitkaus magistriniu darbu ir jame atliktu tyrimu. Viešai prieinama informacija –  Švietimo komiteto posėdžio metu iš vicemerės D. Meiželytės sužinoma, kad projektas rengiamas 2 metus. To paties posėdžio metu V. Mitkus teigia, kad šia tema atliko tyrimą bei parengė magistro darbą. 

Posėdžio metu išgirdę, jog tyrimas, tai V. Mitkaus magistro darbas, pasidomėjome, susipažinome su jo atliktu tyrimu, kurio pagrindu galimai ir vyksta 12 Klubų likvidacija/reorganizacija. Kilus abejonių dėl tyrimo reprezentatyvumo, kreipėmės į Vilniaus universiteto akademinės etikos komisiją dėl galimo V. Mitkaus pagrindinių keturių etikos principų pažeidimo. Šiuo metu advokatai rengia kreipimąsi dėl galimo V. Mitkaus viešųjų ir privačiųjų interesų įstatymo pažeidimo bei galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi viršijant įgaliojimus.

Jaunimo skyriaus darbo organizavimas ir kompetencija.

Nuo 2016 m. iki 2022 m. pasikeitė 6 Jaunimo skyriaus vedėjai ir kartu su jais skyriaus komanda, iš kurių tik vienas kitas  teikėsi apsilankyti Klubuose, pasidomėti problematika, pasiekimais, pasidalinti lūkesčiais ir pan. Susirinkimo metu V. Mitkus teigė, kad jam bus patogiau  bendrauti su viena „Hobiverse“ vadove negu su 12 Klubų vadovų. Atkreipiame dėmesį, kad V. Mitkus nuo 2023 m. pradžios iki liepos mėnesio apskritai neinicijavo jokių susirinkimų su Klubų vadovais, Skyrius neteikė jokių rekomendacijų.

Galiausiai verta suabejoti ne tik projekto autoriaus V. Mitkaus, bet ir paties Jaunimo skyriaus darbuotojų kompetencija.

Vienas auditas – dvi skirtingos išvados.

Vilniaus m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos projekte dėl vieno Vaikų ir jaunimo klubo parašyta, kad įstaigai kaip tik trūksta 0,5 pavaduotojo etato, o galutiniame ataskaitos variante (2023-04-14) šitos informacijos nėra, skelbiama, kad viskas atitinka normatyvus. Etatų normatyvai nepasikeitė, o išvada staiga pasikeitė? Jeigu auditas nepriklausomas ir skaidrus, kaip gali keistis išvados po derinimo su Jaunimo skyriaus vedėju? Abu projektai „prieš“ ir „po“  atiduoti nagrinėjimui.

,,Neefektyviai, tarp skirtingų savivaldybės valdomų įstaigų (kokių įstaigų?) ryškėja dideli (?) paslaugų kokybės skirtumai“.

Kaip nustatyta? Kokiais kriterijais pasiremta? Vicemerė D. Meiželytė Tarybos posėdžiu metu mini patalpas cokoliniuose aukštuose (kuriuose asmeniškai nesilankė), kurios, vicemerės teigimu yra atgyvena. Ar patalpos gali būti kriterijus? Ne patalpos teikia paslaugas, o kvalifikuoti pedagogai. Galų gale, jei kalbama apie infrastruktūros sutvarkymą, ar cokoliniai butai kažkokiu mistiniu būdu taps necokoliniais?

Panacėja – ,,prijungus 12 Klubų prie Sostinės vaikų ir jaunimo centro bus nepriklausoma Hobiverse centro valdyba ir skaidrumas“.

Galimai V. Mitkus per tokį trumpą savo karjeros Jaunimo skyriuje laiką visų jam pavaldžių įstaigų darbo ir paskirties nespėjo išnagrinėti. Tačiau norime informuoti, jog pagal Klubų nuostatus Klubo aukščiausias kolegialus vienetas – nepriklausoma Klubo taryba, kurią sudaro pedagogai, tėvai, mokiniai ir bendruomenės atstovai.

Ar teisingai suprantame, jog dabar „Hobiverse“ centro valdyba yra „priklausoma“? Galbūt tikslinga pasiteirauti V. Mitkaus, kadangi šiuo metu jis pats yra „Hobiverse“ centro Kolegialaus valdymo organo narys.

Pasak vicemerės D. Meiželytės, nemokamas neformalusis ugdymas turi būti paliktas bendrojo ugdymo mokykloms.

Sumažinus neformalųjį ugdymą teikiančių įstaigų skaičių mažės ir ugdytinių pasirinkimo galimybės. Eilinį sykį bus pažeidžiamas neformaliojo ugdymo prieinamumo principas.

Kelia rūpestį, kad toks svarbus reorganizacijos klausimas, paliesiantis daug Vilniaus miesto bendruomenės narių sprendžiamas už uždarų durų jiems nedalyvaujant. Nejaugi bet kokia idėja turi būti besąlygiškai įgyvendinta vien todėl, kad ją pateikia tuo metu Taryboje sėdinčios daugumos atstovas arba randantis kelius, kaip prie tos daugumos prieiti.

 

 

Pagarbiai

Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubų asociacija

Bendraukime

Turi pasiūlymų, idėjų ar pastebėjimų – mes laukiame Tavo laiško!

Taip pat skaitykite

keyboard_arrow_up